Beca de Pintura - Per al Curs 2001- 2002.

Fundació Güell
Consolat del Mar, 2 – 4, Casa Llotja, 2on, pis
Teléfono 933192432
Fax: 933190216
08003 Barcelona
Horari d’atenció al pùblic de 10.00 a 13.00 hores

Bases Generals:

1- El Reial Cercle Artístic i el Cercle Artístic de Sant Lluc, per acord de les seves Juntes de Govern, proposaran a la Fundació Güell una llista de Sis Posibles Becaris, els quals compliran els següents requisits:

a) Seran socis del Reial Cercle Artístic o del Cercle Artístic de Sant Lluc.

b) Tindran socis del Reial Cercle Artístic o del Cercle Artístic de Sant Lluc.

c) Sa seva especialitat será Pintura i estaran en possessió de títol o diploma per estudis en organismes artístics reconeguts, o document acreditatiu de seguir estudis d’arts plàstiques.

d) Exhibiran cinc obres executades recentment, de 8 figura tamany mínim. Les obres dels sis seleccionats i del guanyador de la beca de l’any anterior seran exposades públicament a la Sala d’Exposicions de Reial Cercle Artístic del 8 al 14 d’octubre de 2001.

e) La data d’entrega de les obres estará compresa entre els dies 1 i 5 d’octubre de 2001. Es podrà fer al local social del Reial Cercle Artístic ( Carrer Arcs, núm 5. 08002 Barcelona ), d’onze a dues del matí i de quatre a vuit del vespre; i al Cercle Artístic de Sant Lluc ( Carrer del Pi, núm. 16 pral. 08002 Barcelona ) de set a nou del vespre.

2- La Fundació Güell escollirà entre els proposats un sol artista pintor que es beneficiarà de la beca atorgada per acord de la junta de la Fundació, consistent en 30.000 pessetes mensuales durant 10 mesos, des del mes d’octubre següent a la data de la decisió.
El benficiari de la beca aura de sotmetre’s a les següents normes:

a) Ha d’ésser un treball unipersonal.

b) No s’admet altra publicitat que la promogui o cregui convenient la Fundació.

c) Aprovació previa de la Fundació de l’obra a esposar en finalizar la beca.

d) Cesio de la Funcació d’una obra del becari a escollir pel Patronat d’entre les presentades al concurs i les fetes durant la beca.

e) Durant les exposicions de les obres organitzades per la Fundació, aquestes no es podran posar a la venda.

f) La Fundació Güell es reserva el pret de prioritat per a poder adquirir les obres produïdes per l’artista becari que cregui convenient i controlarà les seves activitats artístiques duran el periode de la beca.

g) El becari tindrà l’obligació de conectar periòdicament, cada dos mesos, amb el Patró delegat de la Fundació Güell encarregat del seguiment i ús dels treballs plástics efectuats. La Fundació decidirà, en cas d’acompliment d’aquesta norma, la posible anul.lació de la beca.

h) Le beques seran incompatibles amb tot aitre tipus de beques o ajudes oficials concedides sobre la mateixa especilitat. En cas de duplicitat, el becari aura d’escollir una de les beques, renunciant per escrit a tota altra atogació. La infraccio d’aquesta regla suposa la inmediata anul.lació de la beca concedida.

3- Les actuacions per a promoure tant la informació pública com el resultat de les beques concedides seran a càrrer de la Fundació Güell, la qual estará present a través dels mitjans informatius.
La representació de la Fundació Güell tindrà els contactes necessaris amb entitats o mitjans artístics per a donar a conéixer aquest aspecte de la seva actuació, amb possibilitats d’efectuar exposicions de les obres dels becaris.

4- El sol fet de sol.licitar o aceptar una beca implica la renuncia dels candidats o becaris a tota forma d’acuació jucicial o extrajudicial en contara de laFundació Güell o qualsevol membre de la mateixa, per les activitats portades a cap referents a ldes beques.
La Fundació Güell i les entitats convocants no es faran responsables de deteriorament, trencament o pèrdua de qualsevol de les obres presentades